www.muniserwis.pl

muniserwis@muniserwis.pl


Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" Zakład Budżetowy


ul. Przemysłowa 33, tel. 364-01-40, 364-01-44, fax 364-01-41

Dyrektor: Dorota Tokarska

Zakład prowadzi działalność na wyznaczonych terenach Gminy – Miasto Płock i Skarbu Państwa w zakresie:

1. utrzymania czystości i porządku, w tym – prowadzenia akcji zimowej, gospodarki odpadami i prac porządkowych, obejmujących m.in. :

a. zbieranie odpadów komunalnych i ulegających biodegradacji,

b. opróżnianie koszy i pojemników na odpady komunalne,

c. likwidację dzikich wysypisk,

d. zbieranie odpadów pochodzących z budowy i rozbiórki,

e. zamiatanie ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, itp.,

f. zimowe utrzymanie dróg i terenów gminnych, usuwanie śniegu i lodu,

g. mechaniczne zamiatanie i polewanie ulic;

2. zagospodarowania i konserwacji zieleni (m. in. parki, w tym tereny Skarpy wiślanej, cmentarze, tereny sportowe i rekreacyjne, pasy drogowe, brzegi urządzeń wodnych i cieków wodnych oraz przy obiektach użyteczności publicznej) w tym:

a. kompleksowa bieżąca konserwacja zieleni obejmująca m. in. koszenie i grabienie trawników, odchwaszczanie, nawożenie, cięcie krzewów i żywopłotów, itp.

b. nasadzenia roślin, w tym – nasadzenia uzupełniające;

3. utrzymania szaletów;

4. zarządu i utrzymania Parku Północnego i Lasku Brzozowego;

5. wykonywania robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych związanych z utrzymaniem, budową i remontami obiektów infrastruktury gminnej:

a. dróg, placów, ciągów pieszo – rowerowych, parkingów, itp.,

b. oznakowania pasów drogowych,

c. odwodnienia terenów,

d. zabezpieczenia Skarpy wiślanej,

6. utrzymania cmentarzy, pomników i miejsc pamięci narodowej, a w szczególności:

a. utrzymanie czystości i porządku, konserwacja zieleni,

b. zarząd i utrzymanie Cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą, w tym:

           – pobór opłat,

           – sprzedaż grobów oraz nisz w kolumbarium,

           – prowadzenie ksiąg cmentarnych;

7. wykonywania innych zleceń Prezydenta Miasta Płocka oraz kierowników jednostek organizacyjnych, innych instytucji i spółek Miasta Płocka w zakresie zadań własnych Gminy – Miasto Płock.

Zakład jest wyposażony w pojazdy oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności statutowej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:53)
  • Osoba publikująca: Bożena Pełkowska - "Muniserwis"
  • Nadzór nad treścią: Bożena Pełkowska - "Muniserwis"
  • Ilość wyświetleń: 2 712 189
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji